Skip links
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download als PDF

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Financiële Coaching Nederland partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn geldig, gedurende 14 dagen na dagtekening. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Financiële Coaching Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Financiële Coaching Nederland eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Financiële Coaching Nederland.

2.2 De verplichtingen van Financiële Coaching Nederland gaan nooit verder dan welke door Financiële Coaching Nederland schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Financiële Coaching Nederland zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, Financiële Coaching Nederland mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en Financiële Coaching Nederland de aanvaarding van het aanbod beiden bevestigd hebben door middel van een ingevuld aanvraagformulier, danwel een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Medewerking door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal Financiële Coaching Nederland steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze aan Financiële Coaching Nederland verstrekte informatie van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Financiële Coaching Nederland bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 Financiële Coaching Nederland neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Financiële Coaching Nederland zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Financiële Coaching Nederland bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Financiële Coaching Nederland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Financiële Coaching Nederland in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een nadere schriftelijke overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed op basis van de gebruikelijke tarieven van Financiële Coaching Nederland.

6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Artikel 7. Kosten en betalingen

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per soort product/dienst, per uur, per dagdeel, per dag of per opdracht overeenkomen.

7.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

7.3 Voor reiskosten wordt de helft van de noodzakelijke reistijd (dus een enkele reis) tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht, vanaf het werkadres van de Budgetcoach.

7.4 Afspraken kunnen door cliënten tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd/verzet. Bij het niet of niet tijdig annuleren/verzetten van de afspraak, zal Financiële Coaching Nederland één coachingsuur plus de eventueel gemaakte reiskosten extra in rekening brengen bij de opdrachtgever.

7.5 De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. De tariefaanpassing zal per 1 november van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefaanpassing.

7.6 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving naar een door Financiële Coaching Nederland aan te wijzen bankrekening.

7.7 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Financiële Coaching Nederland is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

7.8 Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Financiële Coaching Nederland dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 8. Termijnen

8.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Financiële Coaching Nederland schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Financiële Coaching Nederland ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Financiële Coaching Nederland opgeschort. In dat geval is Financiële Coaching Nederland verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Financiële Coaching Nederland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Financiële Coaching Nederland kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Financiële Coaching Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Financiële Coaching Nederland gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt Financiële Coaching Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Financiële Coaching Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt, doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Financiële Coaching Nederland, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Financiële Coaching Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.

12.3 Buiten de in artikel 12.2 genoemde aansprakelijkheid rust op Financiële Coaching Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

12.4 Financiële Coaching Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. Beëindiging

13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk, indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 14. Geschillen

14.1 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van het traject schriftelijk worden ingediend bij Financiële Coaching Nederland. Hierop zal door Financiële Coaching Nederland uiterlijk binnen 21 dagen worden gereageerd, tenzij schriftelijk anders wordt medegedeeld aan opdrachtgever.

14.2 Indien de klacht naar de mening van de opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, en er sprake is van een geschil tussen Financiële Coaching Nederland en opdrachtgever, naar aanleiding van een overeenkomst, danwel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zal dit worden berecht door de Rechtbank Den Haag.

14.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

14.4 Alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15. Slotbepaling

15.1 In geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

15.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Financiële Coaching Nederland.

Chat openen
Welkom bij Financiële Coaching Nederland 👋 Stuur bij vragen of opmerkingen gerust een berichtje via WhatsApp!